.,,uod8B8bou,,.
       ..,uod8BBBBBBBBBBBBBBBBRPFT?l!i:.
     ,=m8BBBBBBBBBBBBBBBRPFT?!||||||||||||||
     !...:!TVBBBRPFT||||||||||!!^^""'  ||||
     !.......:!?|||||!!^^""'      ||||
     !.........||||           ||||
     !.........|||| ##         ||||
     !.........||||           ||||
     !.........||||           ||||
     !.........||||           ||||
     !.........||||           ||||
     `.........||||          ,||||
     .;.......||||        _.-!!|||||
  .,uodWBBBBb.....||||    _.-!!|||||||||!:'
!YBBBBBBBBBBBBBBb..!|||:..-!!|||||||!iof68BBBBBb....
!..YBBBBBBBBBBBBBBb!!||||||||!iof68BBBBBBRPFT?!::  `.
!....YBBBBBBBBBBBBBBbaaitf68BBBBBBRPFT?!:::::::::   `.
!......YBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRPFT?!::::::;:!^"`;:::    `.
!........YBBBBBBBBBBRPFT?!::::::::::^''...::::::;     iBBbo.
`..........YBRPFT?!::::::::::::::::::::::::;iof68bo.   WBBBBbo.
 `..........:::::::::::::::::::::::;iof688888888888b.   `YBBBP^'
  `........::::::::::::::::;iof688888888888888888888b.   `
   `......:::::::::;iof688888888888888888888888888888b.
    `....:::;iof688888888888888888888888888888888899fT!
     `..::!8888888888888888888888888888888899fT|!^"'
      `' !!988888888888888888888888899fT|!^"'
        `!!8888888888888888899fT|!^"'
         `!988888888899fT|!^"'
          `!9899fT|!^"'
           `!^"'